Garantiebepalingen

1. Deze garantie heeft uitsiuitend betrekking op de in de kop van dit certificaat verrichte werkzaamheden.

2. De garantie geldt voor de belanghebbende van het werk waarop de materialen zijn aangebracht,
mits deze in het bezit is van het origineel van het garantiecertificaat.

Ons garantiebewijs dient derhalve steeds – b.v. bi.i verkoop van het pand – aan de nieuwe
belanghebbende te worden overgedragen.

3. Reclamaties worden alleen geaccepteerd ten opzichte van genoemde opdrachtgever. Onder die
persoon wordt verstaan de rechtspersoon die de factuur, welke met nummer en datum is ingevuld,
heeft betaald.

4. De garantie is van kracht als de opdrachtgever de volledige factuur heeft voldaan. De garantie
gaat in na ontvangst van deze betaling.

5. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan het factuurbedrag. De aansprakelijkheid neemt in de loop der jaren af, met een redelijkerwijs, nader te bepalen, vast te stellen bedrag.

6. De garantie is alleen van kracht als door opdrachtgever voldaan is aan alle normale onderhoudswerkzaamheden, zoals omschreven in de brochure “onderhoud van daken” van Steging Dakbedekking.

7. De garantie is alleen van toepassing op de door Steging Dakbedekkingen verrichte dakbedekkingsconstructie. Veranderingen, reparaties, aanbrengen van aan- en/of opbouwen, plaatsing van antennes, bouwkundige wijzigingen van het dak na oplevering van het werk doen deze garantie teniet verklaren.

8. Buiten de garantie vblt schade ontsïaan door:

– Bouwkundige constructiefouten waarvan het bestaan redelijkerwijs niet bekend kon zijn aan
Steging Dakbedekkingen.

– Hevige hagelneerslag, stormschade, het binnendringen van water door overtollige vervuiling of
buitensporige wateroverlast, en schade ontstaan door een dusdanig dikke ijslaag dat werking
ontstaat in de dakconstructie.

– Een vertrekkend, vliegend, vallend of landend vliegtuig en of onderdelen of voorwerpen hiervan.

– Aardbeving en/of vulkanische uitbarsting direct of de indirecte gevolgen hiervan.

– Atoomkerenreactie of alles wat hiermede verband heeft of kan hebben.

– Oorlog, oorlogsgeweld, opstand, vandalisme en/of moedwillige sabotage.

– Ontploffing, zowel in als in de directe nabijheid van het pand.

– Brand en/of schade ontstaan door brand in of in de directe nabijheid van het pand.

9. Opdrachtgever is verplícht orn bij constateríng van een gebrek dit terstond aan STEGING d.m.v.
een aangetekend schrijven te melden.
De opdrachtgever moet aan STEGING ook een redelijke mogelijkheid geven om het gebrek te
inspecteren, ínonsters te nemen en verder alle stappen te ondernemen, die nodig ziin voor herstel
van de fout enlof gebrek.

10. Mocht een gebrek te wijten zijn aan een verkeerde materiaalkeuze” is STEGING gerechtigd dit
gebrek te verheípen met door hem te kíezen gelíjkwaardíge producten.

11. ln het geval van een geschil, zal met toestemming van STEGING een onafhankelijkedeskundige
worden inggschakeld, die inzake het geschil eefi voor partiien bindende uitspraak zal doen.
De kosten voor deze deskundige zullen ten laste kornen van de in het ongelijk g$telde partii.

Contactgegevens:

Steging Dakbedekkingen
Rolleweg 36
4751 VB Oud Gastel

Tel: 0165 – 513 797
GSM: 06 43 20 11 33

info@stegingdakbedekkingen.nl